Authorization

Forgot password?
Not a member? Sign up

Cart

Your shopping cart is empty

Delivery terms

1. Vaikimisi toimetatakse kaubad kohale üksnes Eesti Vabariigi territooriumil ning tarne teostatakse kooskõlas Eesti Vabariigis kohaldatavate seadustega. Tarneaeg on 2-3 päeva. Tarned väljaspoole Eesti Vabariiki toimuvad vaid kokkuleppel kliendiga.

2. Juhul kui ostja soovib kiirendatud kohaletoimetamist, kannab ostja kiirendatud kohaletoimetamisega seotud kulud (kiirsaadetise teenus ja muud teenused). Muudel juhtudel kannab kohaletoimetamisega seotud kulud pool, kellele on sellise makse tegemise kohustus internetikaupluses pandud. Juhul kui kohaletoimetamisega seotud kulud kannab ostja, märgitakse vastav hind ka kaupade tellimuses.

3. Müüja otsustab ainuisikuliselt, millisel viisil on kaupu kõige mugavam kohale toimetada.

4. Kui kaubad on väljasaatmiseks valmis, saadab müüja ostjale kirjaliku teate (e-posti või SMSi teel), märkides ära eeldatava kaupade kohaletoimetamise aja. Müüjal on kohustus toimetada kaubad kohale mõistliku aja jooksul pärast ostjale kaupade eeldatava kohaletoimetamise teate saatmist ning ostja on kohustatud kaubad viivitamatult vastu võtma.

5. Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko läheb ostjale üle kaupade valduse üleandmise hetkest kohaletoimetamise sihtkohas. Juhul kui müüjal ei ole võimalik kaupu ostjaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle ostjale hetkest, mil müüja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade ostjale kohaletoimetamise kohustuse.

6. Ostja on kohustatud kohe pärast kaupade saamist need põhjalikult üle vaatama ja kontrollima, et kõik selle osad on kahjustamata ja vastavad tellimusele. Ostja fikseerib kohe saadetise saamisel kirjalikult (saatedokumendil) kõik vead, mis viitavad kaupade kahjustumisele kohaletoimetamise käigus, aga ka muud nähtavad mittevastavused, mida ostja märkas või oleks pidanud märkama kaupade kättesaamisel, ning viivitamata teavitab sellest müüjat. Muude vigade või mittevastavuste korral on ostjal õigus esitada nõudeid üksnes juhul, kui sellised nõuded on esitatud müüjale kirjalikus vormis (e-posti teel) neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Juhul kui ostja rikub punkti 4.6 mistahes sätet, on müüjal õigus keelduda vastu võtmast ostja nõudeid seoses kaupade või nende kohaletoimetamisega. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et seda punkti ei kohaldata tarbijate suhtes.

7. Ilma et see piiraks osas 10 sätestatut, ei ole ostja tellitud kaubad tagastatavad, hüvitatavad ega välja vahetatavad.

8. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.